Văn bản pháp quy
Hỏi đáp
Người tìm việc
Việc tìm người

GIỚI THIỆU

Tổng quan

THÔNG TIN TỔ CHỨC HỘI NKT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

I.TÊN GỌI, TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỘI

1. Tên gọi

Tên tiếng Việt: Hội Người Khuyết tật thành Phố Đà Nẵng.

Tên tiếng Anh: Disabled Person Organization of Danang City.
Tên viết tắt: DPO - Da Nang.

Trụ sở của Hội đặt tại địa chỉ: 66 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

 * Tel: 0511.6515.715-3642.952

Email: hoinguoikhuyettatdn@gmail.com

Chủ tịch: Trương Công Nghiêm                  Email: nghiemct@gmail.com

Hội Người Khuyết Tật Thành Phố Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số: 8843/QĐ-UBND, ngày 25/11/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, tổ chức Đại hội ra mắt lần thứ nhất vào ngày 16/4/2010

Quyết định số 4597/QĐ- UBND ngày 21/6/2010 của chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Điều lệ Hội người khuyết tật thành phố Đà Nẵng.

Được công nhận là Hội có tính đặc thù theo quyết định số 10683/QĐ-UBND ngày 13/11/2011

Cơ cấu Ban lãnh đạo Hội gồm 17 Uỷ viên BCH Hội trong đó:

01 Chủ tịch - 02 Phó chủ tịch - 01 Uỷ viên thường trực - 12 Uỷ viên BCH là Trưởng các hội NKT quận/ huyện và Câu lạc bộ trực thuộc

Số lượng hội viên: Hơn 700 NKT đang sống, học tập và làm việc trên địa bàn TP Đà Nẵng

Một số tình nguyện viên

2.Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội

1. Hội Người Khuyết tật thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Hội) là tổ chức xã hội nhân đạo, tập hợp rộng rãi những người khuyết tật đang sống, làm việc, học tập và cư trú (hoặc có đăng ký tạm trú dài hạn) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, địa vị xã hội; theo phương châm “Tự nguyện - Đoàn kết - Khuyến khích - Tự lực - Hỗ trợ nhau” và tham gia các hoạt động của người khuyết tật, vì các quyền của người khuyết tật, khẳng định bản thân, vươn lên trong cuộc sống, giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

2. Mục đích hoạt động của Hội là cùng với sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của Nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước, Hội liên kết, điều hòa và phối hợp hoạt động với các hội thành viên, tổ chức trực thuộc Hội nhằm phát huy tài năng, trí tuệ, khuyến khích, động viên, hỗ trợ và tạo cơ hội để người khuyết tật khắc phục khó khăn, tham gia bình đẳng, đầy đủ vào mọi lĩnh vực của xã hội trở thành những người sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” hướng tới "Xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền của người khuyết tật".

3. Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng các chính sách cũng như vận động thực hiện những quy định pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội, hội viên, của người khuyết tật.

3. Địa vị pháp lý

          1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

          2. Trụ sở của Hội đặt tại địa chỉ: 66 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hội

          1. Hội hoạt động trên phạm vi thành phố Đà Nẵng, trong lĩnh vực xã hội nhân đạo, trợ giúp người khuyết tật.

          2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật
 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội

          Hội hoạt động theo các nguyên tắc: Tập trung dân chủ; hợp tác bình đẳng; công khai, minh bạch; tự nguyện; tự quản; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội. 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI
 6. Chức năng

1. Tập hợp, nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của các hội thành viên, tổ chức trực thuộc Hội, hội viên theo nhiệm vụ, quyền hạn của Hội để tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

2. Điều phối, hỗ trợ các hội thành viên, tổ chức trực thuộc Hội trong phát triển hòa nhập, hợp tác đầu tư, phát triển tổ chức, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành hoạt động để thực hiện nhiệm vụ.

3. Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin giữa các hội thành viên, tổ chức trực thuộc Hội với các ngành chức năng, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

 7. Nhiệm vụ

1. Phối hợp các hội thành viên, tổ chức trực thuộc Hội, các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động hội viên cùng gia đình nâng cao nhận thức thực hiện đường lối chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ, quy định của Hội.

2. Tổ chức hoạt động hỗ trợ các hội thành viên, tổ chức trực thuộc Hội, hội viên; xây dựng mở rộng mối quan hệ hợp tác, nâng cao năng lực, trình độ quản lý, điều hành và phát triển tổ chức.

3. Tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác với các ngành chức năng, các tổ chức của người khuyết tật và vì quyền của người khuyết tật trong nước, ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm kêu gọi hỗ trợ về tài chính, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường và phát triển hòa nhập cho người khuyết tật.

4. Tổ chức các hoạt động tư vấn đồng cảnh, hỗ trợ người khuyết tật, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tư vấn trợ giúp pháp lý. Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng các chính sách, vận động thực hiện những quy định pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, tổ chức trực thuộc Hội, hội viên.

5. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

6. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

8. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ, theo dõi, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các hội thành viên trong những điều kiện thực tế của Hội.

9. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội khi được UBND thành phố, Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam giao.

8. Quyền hạn

1. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội.

2. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các hội thành viên, tổ chức trực thuộc Hội, hội viên và phối hợp với các cơ quan, tổ chức để giải quyết các vấn đề có liên quan đến người khuyết tật và thực hiện nhiệm vụ của Hội.

3. Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, ban hành, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách có liên quan đến người khuyết tật; tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước.

4. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu khác phù hợp với quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí và phục vụ mục đích hoạt động của Hội. Được nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các dự án, nguồn vốn hỗ trợ xã hội từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

5. Được tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn liên quan đến các vấn đề của người khuyết tật; phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật

6. Được tham gia là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Hội.

7. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hội.

8. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động.

III. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN:

1. Hội NKT Quận Thanh Khê

2. Hội NKT Quận Liên Chiểu

3. Hội NKT Quận Cẩm Lệ

4. Hội NKT Quận Sơn Trà

5. Hội NKT Quận Hải Châu

6. Hội NKT Huyện Hòa Vang

7. Hội NKT Quận Ngũ Hành Sơn

8. CLB người Điếc

9. CLB phụ nữ khuyết tật

10. Chi hội gia đình người tự kỷ

11. CLB sống độc lập

12. Chi hội thanh niên khuyết tật