Văn bản pháp quy
Hỏi đáp
Người tìm việc
Việc tìm người

TÀI LIỆU - VĂN BẢN

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT DO HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THỰC HIỆN Văn bản quản lý hành chính Download
2 Đề án 1019 Văn bản quản lý hành chính Download
3 QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CÔNG LẬP (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 / 8 /2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) Văn bản quản lý hành chính Download
4 QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG DO XÃ, PHƯỜNG QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 / 8 /2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) Văn bản quản lý hành chính Download
5 QUYẾT ĐỊNH Về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Văn bản quản lý hành chính Download
6 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật Văn bản quản lý hành chính Download
7 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện Văn bản quản lý hành chính Download
8 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT DO HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THỰC HIỆN Văn bản quản lý hành chính Download